بازگشت به جزئیات مقاله بررسی میزان خشونت و پرخاشگری علیه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه مقطعی دانلود دانلود PDF