بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار مبتنی بر آموزه‌های دینی در افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش تعارض‌های زناشویی زوجین

  • حمید شمسی‌پور گروه روان‌‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. https://orcid.org/0000-0002-2566-233X
  • رضا نوروزی کوهدشت گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، واحد بین‌الملل، شیراز، ایران.
  • حسین محمدی گروه روان‌‌شناسی بالینی، مرکز مطالعات دین و سلامت، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. https://orcid.org/0000-0001-5511-1777
  • الناز آذری گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه رودهن، تهران، ایران.
  • محدثه نوروزی گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
کلمات کلیدی: آموزه‌های دینی؛ تعارض‌های زناشویی؛ زوج‌درمانی هیجان‌مدار؛ سازگاری اجتماعی

چکیده

سابقه و هدف: تعارض‌های زناشویی به دلیل اختلاف زوجین در نوع نیازها و روش ارضای آن، خودمحوری، رفتار غیرمسئولانه و تناقض در خواسته‌ها به وجود می‌آید. سازگاری اجتماعی عبارت است از رفتارهای انطباقی فراگرفته به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی؛ که غالباً مستلزم اصلاح تکانه‌ها، هیجان‌ها و نگرش‌ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار مبتنی بر آموزه‌های دینی در افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش تعارض‌های زناشویی زوجین است.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است که در آن از طرح آزمایشی پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی زوج‌های مراجعه‌کننده به درمانگاه خانواده‌ی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 تشکیل می‌دهند که از بین آنان 40 زوج به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در گروه­های زوج‌درمانی هیجان­مدار مبتنی بر آموزه‌های دینی و کنترل (هر یک 2 نفر) قرار گرفتند. برای شرکت‌کنندگان گروه آزمایش 10 جلسه رویکرد هیجان­مدار مبتنی بر آموزه‌های دینی (هر جلسه 90 دقیقه)، به صورت هفته‌یی یک جلسه برگزار شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها نیز از مقیاس سازگاری اجتماعی بل (BAI) و پرسش‌نامه‌ی تعارض‌های زناشویی (MCQ) استفاده شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: یافته‌ها نشان داد که آموزش زوج‌درمانی هیجان‌مدار مبتنی بر آموزه‌های دینی بر سازگاری اجتماعی زوجین (34/0)، سازگاری عاطفی (59/0) و سازگاری شغلی (24/0) اثر معناداری داشت (05/0>P). همچنین این تغییرات برای زیرمقیاس‌های کاهش همکاری، کاهش رابطه‌ی جنسی، افزایش جلب حمایت فرزندان، کاهش رابطه‌ی فردی با خویشاوندان همسر، کاهش ارتباط مؤثر و جدا کردن امور مالی به ترتیب 37/0، 25/0، 15/0، 48/0، 43/0 و 17/0؛ و در سطح 05/0>P معنادار بود.

نتیجهگیری: دین‌داری در خانواده و روابط زوجین، اعمال و مراسم‌های مذهبی و پایبندی به باورها و ارزش‌های دینی از تضاد در گرایش‌های فردی و تعارض‌های زناشویی ممانعت می‌کند و موجب حرکت به سوی الگوهای رفتاری مشترک و سازگاری اجتماعی در خانواده می‌شود.

Shamsipour H, Norouzi Kouhdasht R, Mohammadi H, Azari E, Norouzi M. The Effect of Emotion-focused Couple Therapy Based on Religious Teachings on Social Compatibility and Marital Conflicts. J Res Relig Health. 2018; 4(4): 44- 58. DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.16720

مراجع

Behrad Far R, Bahrami F, Abedi M. comparative scrutiny of the effectiveness of Emotionally-Focused Couple Therapy (EFCT) and Narrative Couple Therapy (NCT) in the marital quality and emotional, cognitive and behavioral impaired functioning of distressed couples. Psychology Family. 2016:3-16. (Full Text in Persian)

Chaboki A. The study of intergenerational

relationships among women in Tehran's attitude to divorce and family functions. Journal of Women and Family Studies. 2014(159):1-185.

Mahmoudian H, khodamoradi H. Study of the relationship between divorce and social economic development in cities Country 2007. Quarterly Journal of Social Security Studies. 2011;23 (1):23-41.

Esmaeelpour Kh, Mahdavi N. predicted marital satisfaction based on beliefs of communication and communication skills. Journal of Family Research. 2014:29-44. (Full Text in Persian)

Sadral Ashrafi M, Khonakdar Tavosi M, Shamkhani A, Yousefi Afrashteh M. Pathology of divorce and ways to prevent it. Cultural Engineering Magazine. 2013;73(28):26-53.

Hamid N, Hyatbakhshi Malayeri L. Efficacy of l cognitive-behavioral religious psychotherapy combined with retraining relief reduce marital conflict and increased life satisfaction in couples. 2012(6):5-34. (Full Text in Persian)

Khirkhah M, Jinan S. Effect of group counseling on coping with infertility infertile women Alzahra Clinic. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility. 2014;17 (113):7-14.

Behjati Ardekani Z, Akhondi MM, Kamali k, Fazli Khalaf Z, Eskandari Sh, Ghorbani B. Mental health assessment referring to Avicenna Infertility Center, Beheshti University, Tehran, Iran. Reproduction and Infertility Journal of 2010. 2010;11 (45):319-24. (Full Text in Persian)

Fallahzadeh H, Senaiizaker. To evaluate the effectiveness of couple therapy and couples therapy combined system to reduce the anxiety of intimacy. Joural of Family Research 2012:465-84. (Full Text in Persian)

Ghasemi N, Kajbaf M, Rabie M. Effectiveness of group therapy based on subjective well-being, quality of life and mental health. Journal of Clinical Psychology.2011;3 (2):23-35. (Full Text in Persian)

Vizheh M, Pakgohar M, Babaei G, Ramezanzadeh F. Effect of counseling on quality of marital relationship of infertile couples: a randomized, controlled trial (RCT) study. Arch Gynecol Obstet 2013(287(3):583-9. (Full Text in Persian)

Zia-ul-Haq MS, Abdi H, Hashemabadi Ghanbari BA, Modares Gharavi M. Excited couple therapy based on marital adjustment. Journal of Family Studies. 2012; 8(29). (Full Text in Persian)

Ramazanadeh F, Norabala A, Abedinia N. Emotional adjustment in infertile patients. Journal Faculty of Nursing and Midwifery martyr Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. 2010;20 (70):36- 44. (Full Text in Persian)

Mckinan JM. Reveating vulnerable emotion in couple therapy: Impact on session outcome. Journal of

family therapy. 2013;35(3):303-19.

Soltani A, Mahmudi M, Hosseini SA. Study of the effectiveness of emotional focused couple therapy on

intimacy of couples. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 2012;82(3):461-5. (Full Text in Persian)

Shaeiri MR, Roshan R, Soltani M. The effects of emotional Focused Therapy on increasing the marriage suitability of barren couples. Journal of Behavioral Sciences 2013;6(4):383-9. (Full Text in Persian)

Johnson SM. The contribution of emotionally focused couple therapy.Journal of Contempt Psychotherap Psychotherapy. 2007;37(1):47-52.

Blumer ML, Murphy MJ. Alaskan gay males’ couple experiences of societal non-support: Coping through families of choice and therapeutic means. Contemporary Family Therapy. 2011;33(1):273-90.

Zuccarini D, Johno SM, Dalgleish TL, Makinen JA. Forgiveness and Reconciliation in Emotionally Focused Therapy for Couples: The Client Change Process and Therapist Interventions. Journal of Marital Fam Ther 2013;39(2):148-62.

Rasouli S, Soltanzadeh F. The Comparison and Relationship between Religious Orientation and Practical Commitment to Religious Beliefs with Marital Adjustment in Seminary Scholars and University Students. Journal of Family Research 2013;8 (4):427-39. (Full Text in Persian)

Ahangarcani M, Zadehmohammadi A, Heidari M, Talebi M. The relationship between marital values and religion orientation with family structure in male and female married individuals. J Res Behave Sci 2014;12(1):44-57. (Full Text in Persian)

Abdollahpur N, Moghimiazar M, GHolizadeh H, Mahdaviaghdam M, Ashrafi Z. Relationships between Religiosity and Family Function in Tabriz Azad University Student 2013;3 (7):157-74. (Full Text in Persian)

Monjezi F, Shafiabadi A, Sodani M. Effectiveness of Training Communicative Skills Based on Islamic Views on Married Couple’s Satisfaction. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2012 (13 (1)):, 35- 47. (Full Text in Persian)

Seddighi A, Massumi A, Shahsiah M. Evaluation of the Relationship between Religious Orientation and Marital Satisfaction among Couples of Qom City. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2016;22 (6 ):85-97. (Full Text in Persian)

Zanarini MC, Bender D, Dolan R, Sainslow C, Schaefer E, Morey LC, Girlo, CM. Attainment and maintenance of reliability of axis I and II disorders; A longitudinal study. Comperhensive Psychiatry. 2001,(42):369-74.

Zanarini MC, Skodol AE , Bender D, Dolan R, Sainslow C, Schaefer E, Morey LC, Girlo CM. The collaborative longitudinal personality disorders study. Reliability of axis I and II diagnoses Journal of Personality Disorders. 2000(14):291-9.

First MB, Gibbon M. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (clinician version) SCID-I administration booklet. Washington DC, American Psychiatric Association. 1997.

Williams JB, Gibbon M, First MB, Spitzer RL, Davies M, Borus J. The Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID) II. Multisite-test-retest reliability. Archives of General Psychiatry. 1992;(49):630-6.

Martin CS, Pollock NK, Bukstein OG, Lynch KG. Inter-rater reliability of the SCID alcohol and substance use disorders section among adolescents. Drug and Alcohol Dependence. 2000;(59):173-77.

Gameroff MJ, Wickramaratee P, Weissman MM. Testing the Short and Screener versions of the Social Adjustment Scale–Self-report (SAS-SR). Int J Methods Psychiatr Res. 2012(21(1)):52–65.

Basir Shabestari S, Sefidi F, Sherkat Daliri H. Valuation of the Relationship between Educational Development and Social Adjustment among Qazvin dental students in 2010-11.2012 2012(6 (11)): 1-10. (Full Text in Persian)

Abdifar S. The Relationship between Social Support and the Source of Internal Control with Social Adjustment of Students. Master's degree. Tarbiat Moallem University. 1995. (Full Text in Persian)

Asghari F, ZareKhakdoost S, Entezari M. Investigating the relationship between Early Maladaptive Schemas with Marital Conflict and Instability in the Couples of Applicant of Divorce and Normal Couples. 2014;1(1):32-45. (Full Text in Persian)

Boostanipoor A, Sanaeizaker B. The Questionnaire of Marital Conflicts: A Confirmatory Factor Analysis (CFA). International Journal of Psychological Studies.201;(8(1):1-8.

Salarifar M, Yonesi J, Sharifinia MH, Ghoravi M. Foundations and structure of Islamic couple therapy. 2013;(7(12):37-68. (Full Text in Persian)

Khademi M, Abedi F. Effectiveness of training communication skills based on religious teachings on optimism and marital adjustment 2014(3(10)):1-10. (Full Text in Persian)

Mahmudzadeh A, Hosseinian S, Seydahmay A, Fatehizadeh M. couple therapy Based on Islam on Marital intimacy. 2014;1(7):59-70. (Full Text in Persian)

Hamedi B, Shafiabadi A, Navabinejad SH, Delaware A. Efficacy of emotionally focused couples therapy (EFCT) on Increasing marital intimacy and Self–Efficacy in Married students. Journal of Research in Educational Management. 2013;3(4):24-58. (Full Text in Persian)

Javidi N, Soleimani A, Ahmadi Kh, Samadzadeh M. Efficacy of emotionally-focused couples therapy (EFCT) to improve family functioning. J Res Behave Sci. 2013;7(2):191-88. (Full Text in Persian)

Yoosefi N, Ghader Marzi H, Nazaripoor M. The prediction of family functioning based on spirituality. 2013;4(22):59-66. (Full Text in Persian)

Yaghobi H, Sohrabi F, Mohamd Zadah A .The effectiveness of training the communication skill and Spiritual-Religious Psychotherapy based on Islamic educating Education on decreasing apparent anxiety of students. Research in the Behavioral Sciences. 2011(2(4):7-16. (Full Text in Persian)

Fatehizadeh M, Ahmadi A, Hoseinian S, Mahmoodzadeh A. The effect of Islamic couple therapy on marital satisfaction on Isfahan city couples. 2013;1 (2): 68-94. (Full Text in Persian)

Edalati A, Redzuan M. Perception of Women towards Family Values and Their Marital Satisfaction. Journal of American Science. 2010;6(4):132-7. (Full Text in Persian)

Yeghaneh T, Shaikhmahmoodi H. Role of religious orientation in predicting marital adjustment and psychology well-being. Islamic Azad University, Tonekabon, Sociology Mind. Journal of Marital and Family Therapy. 2013;3(2):56-79. (Full Text in Persian)

چاپ شده
2018-09-21
نوع مقاله
مقاله پژوهشی